English | Français
中文 (简体字)

關於我們

關於我們

ACCT Foundation - 加拿大華人聯合行動(ACCT)基金會

此網頁由加拿大華人聯合行動 (ACCT)基金會創設。

加拿大華人聯合行動(ACCT)基金會致力於培養加拿大華裔領導人的能力,以在加拿大創造一個更加公平的社會。我們促進全國范圍的能力建設項目,舉辦領導力會議,並提供一個平台,讓學術界的工作可以為社區的工作提供信息。我們匯集成熟的和新興的加拿大華裔領導者,共同合作以識別和打破那些阻止少數族裔領導人充分和平等參與加拿大社會的系統性障礙。我們尊重並頌揚過去的和現在的加拿大華裔領導人在社會上取得的突破性成就,並幫助下一代領導人敏銳地感知我們的文化如何塑造和加強我們的領導力。

點擊了解更多 acctfoundation.ca

Canada Committee 100 Society - 加拿大華裔百人會

加拿大華裔百人會( CCS100 )係一個致力於通過知識和戰略促進加拿大多元、平等和包容嘅會員組織。 它喺加拿大註冊為非黨派和非營利嘅社區組織。 百人會嘅宗旨係:立足華裔社區,為提升華裔嘅綜合能力而獻計; 聯合其他族裔,為促進加拿大平等、健康和可持續發展而獻策。

點擊了解更多 ccs100.ca